wersja polska english version

Baza Zasobów Intelektualnych i Technologicznych Politechniki Koszalińskiej

 

Aktualny obszar wyszukiwania:

  • Patenty na wynalazki
lupa
Proszę określić sposób wyszukiwania
Słowa kluczowe Tytuł Twórcy
Data zgłoszenia Nr zgłoszenia Data uzyskania prawa
Nr prawa wyłącznego Skrót opisu Załączniki
dziedzina techniki:

Wyniki wyszukiwania:

Obszar wyszukiwania:

Patenty na wynalazki

Dziedzina techniki:

Inżynieria mechaniczna

Słowa kluczowe:

ceramiczne narzędzia ścierne, jednoprzejściowe szlifowanie, powierzchnia walcowa, ziarna ścierne, formowanie, wypalanie
Tytuł: Ceramiczne narzędzie ścierne do jednoprzejściowego szlifowania powierzchni walcowych i sposób jego wytwarzania.
Twórcy: Daniela Herman, Jarosław Plichta, Krzysztof Nadolny
Data zgłoszenia: 02.08.2005
Nr zgłoszenia: P. 376432
Data uzyskania prawa: 10.09.2009
Nr prawa wyłącznego: Pat. 204902
Skrót opisu: Wynalazek rozwiązuje zagadnienie szlifowania jednoprzejściowego. Ceramiczne narzędzie ścierne ma wzdłuż swojej osi obrotu co najmniej dwie sąsiadujące i połączone ze sobą warstwy (1 i 2) o zróżnicowanej budowie strukturalnej, trwale połączone ze sobą w procesie wytwarzania, tworzące osobne strefy narzędzia do szlifowania wydajnościowego i wykańczającego. Sposób wytwarzania ceramicznego narzędzia ściernego polega na tym, że ziarna ścierne o co najmniej dwóch różnych numerach granulacji, miesza się osobno ze spoiwem, a następnie z przygotowanych mieszanin formuje się kolejno, przylegające do siebie warstwy o określonej szerokości, przy czym warstwy te łączy się ze sobą w jednym procesie formowania i wypalania.
Załączniki:
Pliki:
rysunek.pdf
2011-01-18 12:53:16
Rozmiar: 107.38 kb

Obszar wyszukiwania:

Patenty na wynalazki

Dziedzina techniki:

Technologie materiałowe

Słowa kluczowe:

polimer butadionowy, polimer butadienowo-styrenowy, polimer przewodzący
Tytuł: Sposób wytwarzania przewodzącego polimeru butadienowego albo butadienowo-styrenowego
Twórcy: Tomasz Borowski, Tadeusz Hryniewicz
Data zgłoszenia: 29.03.2004
Nr zgłoszenia: P. 366682
Data uzyskania prawa: 29.09.2008
Nr prawa wyłącznego: Pat. 202140
Skrót opisu: Wynalazek rozwiązuje zagadnienie modyfikacji polimeru, w celu otrzymania polimeru przewodzącego. Rozpuszcza się polimer butadienowy albo butadienowo-styrenowy w rozpuszczalniku organicznym, najlepiej w benzenie, korzystnie 1:4, a następnie do roztworu wprowadza się roztwór chloranu (VII) metalu, najlepiej chloranu (VII) sodu, po czym oddziela się wytrącony przewodzący polimer, mający postać elastycznej masy.
Załączniki:
Pliki:
PL202140B1.pdf
2014-01-07 09:43:17
Rozmiar: 139.09 kb

Obszar wyszukiwania:

Patenty na wynalazki

Dziedzina techniki:

Biotechnologia

Słowa kluczowe:

sensoryka, bio-membrana polifenolowa, makrocząsteczka, biotechnologia, technologia żywności, inżynieria środowiska
Tytuł: Sposób modyfikacji bio-membran
Twórcy: Jerzy Lewosz, Włodzimierz Przewodowski
Data zgłoszenia: 5.04.2004
Nr zgłoszenia: P. 366960
Data uzyskania prawa: 09.03.2010
Nr prawa wyłącznego: Pat. 206271
Skrót opisu: Przedmiotem wynalazku jest sposób modyfikacji biologicznych makrocząsteczek na powierzchni bio-membran polifenolowych, przeznaczonych do stosowania w analizie laboratoryjnej, sensoryce, biotechnologiach, procesach technologicznych z dziedziny chemii, technologii żywności i inżynierii środowiska. Na powierzchni bio-membran unieruchamiania się makrocząsteczki biologiczne przez immobilizację wiązaniami kowalencyjnymi przy pomocy związku sprzęgającego. Związkiem sprzęgającym jest aldehyd glutarowy o stężeniu od 0.01% do 50%, korzystnie w zakresie od 5% do 25%. Makrocząsteczkami biologicznymi są enzymy albo immunoglobuliny. Podłoże immobilizowanych makrocząsteczek stanowią bio-membrany polifenolowe, wytwarzane z fenoli jedno lub wielopierścieniowych z podstawnikami o charakterze grup aminowych, albo wytwarzane z pochodnych fenolowych o jednym lub kilku pierścieniach aromatycznych, zawierających jedną albo więcej grup fenolowych, korzystnie z podstawnikami w postaci grup aminowych.
Załączniki:
Pliki:
PL206271B1.pdf
2014-01-07 09:44:50
Rozmiar: 306.89 kb

Obszar wyszukiwania:

Patenty na wynalazki

Dziedzina techniki:

Elektrotechnika

Słowa kluczowe:

sucha bateria, elektrotechnika, elektrochemia, przewodzący polimer butadienowy
Tytuł: Bateria sucha, zwłaszcza o małych wymiarach
Twórcy: Tomasz Borowski, Tadeusz Hryniewicz
Data zgłoszenia: 16.04.2004
Nr zgłoszenia: P. 367316
Data uzyskania prawa: 12.05.2009
Nr prawa wyłącznego: Pat. 203254
Skrót opisu: Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytworzenia efektywnej i ekologicznej suchej baterii, przeznaczonej do stosowania w elektrotechnice i elektrochemii. Bateria ma obudowę, składającą się z dwóch odizolowanych od siebie metalowych elektrod w kształcie miseczek, pomiędzy którymi znajdują się warstwy stanowiące anodę i katodę, przedzielone warstwą przewodzącego polimeru. Istotą rozwiązania jest to, że anodę stanowi metaliczny sód, a przewodzącym polimerem jest przewodzący polimer butadienowy albo butadienowo-styrenowy z dodatkiem chloranu (VII) sodu.
Załączniki:
Pliki:
PL203254B1.pdf
2014-01-07 09:46:14
Rozmiar: 131.67 kb

Obszar wyszukiwania:

Patenty na wynalazki

Dziedzina techniki:

Technologia wody

Słowa kluczowe:

oczyszczanie ścieków, zeolity naturalne, sedymentacja
Tytuł: Sposób oczyszczania ścieków komunalnych w systemie cyklicznym
Twórcy: Anna Maria Anielak, Krzysztof Piaskowski
Data zgłoszenia: 21.05.2004
Nr zgłoszenia: P. 368146
Data uzyskania prawa: Decyzja z dnia 2010-11-15 odmawiająca patentu.
Nr prawa wyłącznego: -
Skrót opisu: Wynalazek rozwiązuje zagadnienie oczyszczania ścieków z zastosowaniem zeolitów naturalnych w systemie reaktorów typu SBR. Przed fazą reakcji albo podczas jej trwania do reaktora dozuje się zeolit, korzystnie klinoptylolit, w postaci pylistej, o uziarnieniu poniżej 250 μm, przy czym korzystnie maksymalne stężenie zeolitu w reaktorze wynosi 1kg/m3. Ścieki albo osad czynny reaktora zaszczepia się osadem przystosowanym do wzmożonej biologicznej defosfatacji w warunkach tlenowo-beztlenowych oraz adaptuje się osad do zeolitu, korzystnie w okresie 2 tygodni. Do zaadaptowanego osadu czynnego stopniowo dozuje się zeolit do wymaganego stężenia. Utrzymuje się stały wiek osadu na poziomie 10 dób. Zeolit dozuje się w sposób porcjowy, raz na dobę, utrzymując stałe jego stężenie w reaktorze. Utrzymuje się współczynnik dekantacji ścieków oczyszczonych od 0,2 do 0,6. Fazę reakcji oczyszczania ścieków w reaktorze prowadzi się w warunkach tlenowych albo przemiennie tlenowo-beztlenowych. Sedymentacja osadu i przygotowanie reaktora do napełniania nie przekracza 1 godziny.
Załączniki:

Obszar wyszukiwania:

Patenty na wynalazki

Dziedzina techniki:

Sztuki plastyczne

Słowa kluczowe:

torba-pojemnik, futerał, pokrowiec, niekonwencjonalny plecak, opakowanie
Tytuł: Torba-pojemnik, zwłaszcza plecak.
Twórcy: Katarzyna Panasiuk
Data zgłoszenia: 28.05.2004
Nr zgłoszenia: P. 368249
Data uzyskania prawa: 06.12.2010
Nr prawa wyłącznego: Pat. 208771
Skrót opisu: Przedmiot wynalazku jest przeznaczony zarówno do powszechnego użytku, ale także jako opakowanie, futerał lub pokrowiec dla przedmiotów i urządzeń o specjalnym zastosowaniu i kształcie. Wynalazek może również pełnić rolę niekonwencjonalnego plecaka albo mebla-gadżetu. Rozwinięta powłoka pojemnika jest jednym płaskim elementem, stanowiącym rozwinięcie siatki bryły pojemnika, a na całym obwodzie tej rozwiniętej powłoki przymocowane są bieguny co najmniej jednego zamka błyskawicznego, tak że obwód rozwiniętej powłoki jest równy podwójnej długości wszystkich zamków błyskawicznych w stanie zamkniętym. Powłoka wykonana jest z materiału zachowującego sztywność i elastyczność, korzystnie usztywnionej tkaniny, filcu albo skóry. Rozwinięta powłoka ma na obwodzie tylko łuki i linie proste, łagodnie przechodzące jedne w drugie, korzystnie za wyjątkiem tych miejsc na obwodzie, gdzie umocowane są końce biegunów zamka błyskawicznego, w których to miejscach linie obwodu powłoki schodzą się pod kątem. Do powłoki przymocowane są szlufki na pasek.
Załączniki:
Pliki:
PL208771B1.pdf
2014-01-07 09:58:23
Rozmiar: 346.49 kb

Obszar wyszukiwania:

Patenty na wynalazki

Dziedzina techniki:

Technologia wody

Słowa kluczowe:

modyfikowany zeolit, zeolit naturalny, destylacja, oczyszczanie wody i ścieków
Tytuł: Sposób modyfikacji zeolitu naturalnego do oczyszczania wody i ścieków
Twórcy: Anna Maria Anielak, Rafał Schmidt
Data zgłoszenia: 30.08.2004
Nr zgłoszenia: P. 369803
Data uzyskania prawa: 28.12.2010
Nr prawa wyłącznego: Pat. 208931
Skrót opisu: Wynalazek rozwiązuje zagadnienie usuwania kationów z wody i ścieków w procesie adsorpcji na modyfikowanym zeolicie. Ze struktury zeolitu naturalnego usuwa się zanieczyszczenia np. 5% roztworem kwasu np. solnego. Następnie po wypłukaniu wodą destylowaną poddaje się działaniu roztworu Na2CO3. Po 24 godzinach zlewa się przereagowaną ciecz i zalewa się zeolit 36-38% formaliną. Całość poddaje się procesowi destylacji pod zmniejszonym ciśnieniem. Proces prowadzi się w temperaturze 60-65°C przez kilka godzin. Następnie poddaje się go procesowi krystalizacji w temp. 4-6°C, przy równoczesnym mieszaniu. Zmodyfikowany zeolit płucze się i suszy w temp. 40°C.
Załączniki:
Pliki:
PL208931B1.pdf
2014-01-07 10:03:38
Rozmiar: 128.30 kb

Obszar wyszukiwania:

Patenty na wynalazki

Dziedzina techniki:

Biotechnologia

Słowa kluczowe:

rozmrażanie produktu, produkt spożywczy, mięso, ryby
Tytuł: Sposób rozmrażania produktów spożywczych oraz instalacja próżniowo-parowa do rozmrażania, zwłaszcza bloków zamrożonego mięsa i ryb.
Twórcy: Jarosław Diakun, Adam Kopeć
Data zgłoszenia: 31.12.2004
Nr zgłoszenia: P. 372030
Data uzyskania prawa: Decyzja z dnia 2011-08-10 odmawiająca patentu
Nr prawa wyłącznego: -
Skrót opisu: Korzystnym rezultatem rozwiązania według wynalazku jest to, że rozmrażanie produktu następuje od wewnątrz, bez wycieku rozmrażalniczego, przy ograniczeniu ususzki i niedopuszczeniu do przegrzania produktu spożywczego. Produkty umieszcza się w zbiorniku próżniowym i ogrzewa parą. W pierwszym etapie procesu, w zbiorniku z rozmrażanymi produktami wytwarza się próżnię, powodującą sublimację około 10% lodu części lodu z produktu zamrożonego i wytworzenie w nim struktury porowatej, a następnie, w drugim etapie procesu, wprowadza się do zbiornika parę wodną. Instalacja próżniowo-parowa do rozmrażania produktów spożywczych, wyposażona jest w zbiornik próżniowy do rozmrażania, połączony za pomocą rury z pompą próżniową oraz w zewnętrzny zbiornik wodny 8, połączony rurą parową 6 z kolektorem parowym 5, znajdującym się w zbiorniku próżniowym 1, przy czym na rurze parowej 6 zainstalowany jest zawór 7 odcinający parę, a na rurze 2 łączącej z pompą próżniową 4 zainstalowany jest zawór odcinający 3.
Załączniki:
Pliki:
rysunek.pdf
2011-01-21 08:53:58
Rozmiar: 36.50 kb

Obszar wyszukiwania:

Patenty na wynalazki

Dziedzina techniki:

Inżynieria materiałowa

Słowa kluczowe:

ciśnieniowa struga wodna, cząstki lodowe, ziarna ścierne, obróbka kształtująca powierzchni, tryskacz
Tytuł: Sposób wytwarzania strugi wielofazowej do obróbki powierzchni oraz tryskacz do realizacji tego sposobu.
Twórcy: Przemysław Borkowski
Data zgłoszenia: 25.11.2004
Nr zgłoszenia: P. 371401
Data uzyskania prawa: 21.10.2009
Nr prawa wyłącznego: Pat. 205131
Skrót opisu: Strugę płynu wielofazowego o różnych strukturach uzyskuje się przez stosowanie domieszek w postaci cząstek lodowych, w tym zwłaszcza cząstek suchego lodu CO2 i ziaren ściernych oraz domieszek płynnych w postaci koncentratów polimerowych i chemicznych emulsji powierzchniowo-aktywnych, które służą do obróbki kształtującej powierzchni. Medium napędowym jest ciśnieniowa struga wodna, utworzona wewnątrz cylindrycznej kierownicy, przy pomocy koncentrycznej dyszy wielootworowej. Wokół centralnego otworu ssawnego tej dyszy, przez który korzystnie podaje się domieszki, umieszcza się otwory wodne, których osie są zorientowane przestrzennie tak, że stanowią fragmenty linii śrubowych wyznaczonych na pobocznicy powierzchni stożkowej. Do strugi wodnej, wprowadza się cząstki stałe suchego lodu CO2 w ilości 0,9÷1,5% objętości wody, ścierniwo w ilości 0,5÷0,8% objętości wody, koncentraty polimerowe w ilości nie przekraczającej 10% objętości wody, emulsje powierzchniowo-aktywne w ilości do 5% objętości wody.
Załączniki:
Pliki:
PL205131B1.pdf
2014-01-07 10:07:12
Rozmiar: 173.34 kb

Obszar wyszukiwania:

Patenty na wynalazki

Dziedzina techniki:

Elektrotechnika

Słowa kluczowe:

szczelność, sygnał akustyczny, element elektroniczny
Tytuł: Sposób i urządzenie do sprawdzania szczelności obudów elementów elektronicznych.
Twórcy: Mirosław Maliński
Data zgłoszenia: 2005.09.08
Nr zgłoszenia: P. 376959
Data uzyskania prawa: Decyzja z dnia 2011-02-21 odmawiająca patentu.
Nr prawa wyłącznego: -
Skrót opisu: Wynalazek przeznaczony jest do stosowania w procesie kontroli jakości produkcji elementów elektronicznych. Badania szczelności obudów wykonywane są w ramach tzw. badań środowiskowych, będących składnikiem obowiązkowych badań pełnych elementów elektronicznych, wykonywanych przez działy kontroli jakości. Co najmniej jeden element elektroniczny i mikrofon umieszcza się w szczelnej komorze termoakustycznej, podłączając je do wyprowadzonych na zewnątrz przewodów zasilających, przez które w elemencie elektronicznym periodycznie generuje się moc elektryczną w strukturze badanego elementu wewnątrz jego obudowy, oraz rejestruje się mikrofonem sygnał akustyczny w komorze termoakustycznej, przy czym element elektroniczny uważa się za nieszczelny, jeżeli sygnał mikrofonowy jest większy od sygnału mikrofonowego uzyskanego dla szczelnej obudowy danego typu wyrobu przy tych samych parametrach pomiarowych. Urządzenie ma szczelną komorę termoakustyczną (2), wyposażoną w conajmniej dwa przepusty elektryczne – jeden z gniazdem do mocowania badanego elementu (3), drugi z gniazdem do mikrofonu pomiarowego (1), ponadto ma układ zasilania umożliwiający periodyczną generację mocy elektrycznej w strukturze badanego elementu (3), układ zasilania mikrofonu pomiarowego (1) i przedwzmacniacz mikrofonowy, oraz korzystnie ma układ pomiarowy amplitudy i/albo fazy sygnału mikrofonowego.
Załączniki:
Pliki:
rysunek.pdf
2011-01-21 09:00:41
Rozmiar: 22.26 kb

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Popularne słowa kluczowe:

automatyzacja, barwny indykator, bio-membrana polifenolowa, biopaliwo, biotechnologia, brzeczka piwna, ceramiczne narzędzia ścierne, ceramiczne narzędzia ścirene, chłodzenie, ciśnieniowa struga wodna, cząstki lodowe, destylacja, doczyszczanie ścieków, drgania cieczy, droga, długopis, elektrochemia, elektrolit stały, elektrotechnika, element elektroniczny, energia kinetyczna, energia odpadowa, energia uderzenia, enzym amylolityczny, eutrofizacja, fermentacja, foliowe taśmy ścierne, formowanie, frakcja, futerał, gaz wodny, głowica, inżynieria środowiska, jednoprzejściowe szlifowanie, kadź wirowa, kamera termowizyjna, katalizator cienkowarstwowy, komora próżniowa, kompaktowy, komunalne, konwersja, kosiarka-podkaszarka, kwas askorbinowy, makrocząsteczka, makrogeometria, makroorganizmy, mięso, mikro-obróbka, mikro-przecinanie, mikro-struga wodno-ścierna, mikrofinishing, mikrogeometria, mikroobróbka, mikroorganizmy, mikroskrawanie, mikrowygładzanie, modyfikowany zeolit, motoryzacja, nanocząsteczka, narzędzie, narzędzie ścierne, neutralizacja, niekonwencjonalny plecak, niepełnosprawni, obiekt, obrabiarka, obraz bitmapowy, obróbka kształtująca powierzchni, ochrona, oczyszczanie ścieków, oczyszczanie wody, oczyszczanie wody i ścieków, odór, odpady, odwadnianie, ogniwo elektrochemiczne, opakowanie, optymalizacja, organiczna, osad ściekowy, ostrze tnące, palec, para wodna, podatne mocowanie, pojazd mechaniczny, pokrowiec, polianilina, polimer butadienowo-styrenowy, polimer butadionowy, polimer przewodzący, pomiar luzu, powierzchnia, powierzchnia walcowa, powierzchnie walcowe, powierzchnie walcowe wewnętrzne, precyzyjne przecinanie, preparat, produkt spożywczy, przednie zawieszenie, przegub, przewodzący polimer butadienowy, przyrząd rehabilitacyjny, płaskorzeźba, płytka mikroskopowa, reaktor, rozmrażanie produktu, ryby, ściernica, sedymentacja, sensoryka, silnik spalinowy, siła, spalanie, stolik roboczy, struga wodno-ścierna, substrat, sucha bateria, surowiec rolniczy, sygnał akustyczny, szczelność, szlifowanie, technologia żywności, temperatura, torba-pojemnik, tryskacz, tworzywo polimerowe, uchwyt, układ, układ hydrauliczny, układ jezdny, walcowa powierzchnia wewnętrzna, wodór, wózek inwalidzki, wychłodzenie, wygładzanie, wygładzanie ścierne, wypalanie, wysokociśnieniowa pompa hydrauliczna, wysokociśnieniowa struga wodno-ścierna, wytrzymałość materiałów, wytwarzanie, wytłaczarka, zbiornik płynu, zbiornik wodny, zeolit naturalny, zeolit naturalny modyfikowany, zeolity naturalne, ziarna ścierne, znaki firmowe, żywność, łańcuchy polimerowe


partnerzy

Baza powstała w ramach projektu "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej".
Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (90%) oraz Politechnikę Koszalińską (10%)