wersja polska english version

Baza Zasobów Intelektualnych i Technologicznych Politechniki Koszalińskiej

 

Aktualny obszar wyszukiwania:

  • Projekty badawcze międzynarodowe
lupa
Proszę określić sposób wyszukiwania
Temat Słowa kluczowe Opis
Kontakt Źródło finansowania Kierownik projektu
dziedzina techniki:
dyscyplina naukowa: info

Wyniki wyszukiwania:

Obszar wyszukiwania:

Projekty badawcze międzynarodowe

Dziedzina techniki:

Nauki techniczne

Dyscyplina naukowa: mechanika

Temat:

Rozbudowa Laboratorium Technicznych Zastosowań Wysokociśnieniowej Strugi Wodnej
Słowa kluczowe: technologie hydrostrumieniowe
Opis: Zasadnicze cele projektu zawierały się w trzech następujących kategoriach: stworzeniu placówki zajmującej się wdrażaniem najnowszych technologii hydrostrumieniowych, głównie w małych i średnich przedsiębiorstwach, co zdecydowanie poprawi ich konkurencyjność na rynku krajowym i zagranicznym; rozwoju badań technologicznych i działań wdrożeniowych zmierzających do zintensyfikowania różnorodnych aplikacji niekonwencjonalnych technologii hydrostrumieniowych na rzecz gospodarki narodowej; prowadzeniu badań podstawowych i stosowanych, organizacji szkoleń oraz konferencji krajowych i zagranicznych z zakresu stosowania technologii hydrostrumieniowych, a także wymiany młodych kadr naukowych ze współpracującymi uniwersytetami zagranicznymi. Dodatkowym efektem wynikającym z realizacji projektu była integracja środowiska technicznego i naukowego na rzecz rozwoju gospodarki poprzez tworzenie sieci grup naukowo-badawczych i wspieranie interdyscyplinarnych badań dotyczących niekonwencjonalnych technologii hydrostrumieniowych.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Inst. Niekonwencjonalnych Technologii Hydrostrumieniowych, prof. dr hab. inż. Józef Borkowski, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, tel.094-34-78-294, fax 094-34-78-200, jozef.borkowski@tu.koszalin.pl
Źródło finansowania: Środki własne, krajowe środki publiczne, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
Kierownik projektu: prof. nadzw. dr hab. inż. Przemysław Borkowski

Obszar wyszukiwania:

Projekty badawcze międzynarodowe

Dziedzina techniki:

Nauki techniczne

Dyscyplina naukowa: informatyka

Temat:

PlanetLab Europe
Słowa kluczowe: globalna platforma testowa, sieci komputerowe, systemy rozproszone
Opis: PlanetLab działa dzięki Komisji Europejskiej w ramach 7 Programu Ramowego, inicjatywy FIRE ( Future Internet Research and Experimentation). Planet Lab Europe jest europejską częścią platformy testowej PlanetLab, czyli globalnej sieci usług komputerowych i otwartej platformy testowej. Jest to grupa komputerów przeznaczona do testowania sieci komputerowych i systemów rozproszonych. Została zapoczątkowana w 2002 roku, a obecnie PlanetLab zawiera w sobie ponad 1000 węzłów w 460 miejscach rozmieszczonych na całym świecie. Członkowie PlanetLab mają dostęp do serwerów na całym świecie, co daje im możliwość eksperymentowania przy tworzeniu nowych usług działających w Internecie. Nie jesteśmy tu ograniczeni infrastrukturą tak jak w przypadku sieci LAN.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Uczelniane Centrum Technologii Informatycznych, ul. Śniadeckich 2, tel.094-34-86-597, fax: 094-34-86-596, email: biuro@man.koszalin.pl
Źródło finansowania: 7 Program Ramowy
Kierownik projektu: Sebastian Pecolt

Obszar wyszukiwania:

Projekty badawcze międzynarodowe

Dziedzina techniki:

Nauki techniczne

Dyscyplina naukowa: inżynieria środowiska

Temat:

Poprawa ekonomicznych i ekologicznych wskaźników spalania paliwa metodą optymalnego sterowania procesem spalania w energetyce, ciepłownictwie i przemyśle
Słowa kluczowe: oszczędzanie energii, automatyczne sterowanie, system mikroprocesorowy
Opis: Technologia automatycznego sterowania jakością spalania paliwa na bazie mikroprocesorowych programatorów i szybkodziałających analizatorów spalin jednego z partnerów. Technologia oparta jest na zasadzie spalania ze zminimalizowanym nadmiarem powietrza i regulowanym resztkowym niedopałem chemicznym. Technologia zapewnia maksymalną możliwą sprawność urządzeń energetycznych i przemysłowych w obecnym stanie technicznym. Jednocześnie osiąga się minimalną emisję szkodliwych składników spalin do atmosfery w tym gazów cieplarnianych.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnych, kontakt: prof. dr hab. inż. Aleksander Szkarowski, tel. 094-34-78-588, e-mail: szkarowski@wp.pl
Źródło finansowania: Politechnika Koszalińska, St.Petersburski Uniwersytet Budownictwa i Architektury, Firma Naukowo-produkcyjna „Uran-SPb”
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Aleksander Szkarowski

Obszar wyszukiwania:

Projekty badawcze międzynarodowe

Dziedzina techniki:

Nauki techniczne

Dyscyplina naukowa: transport

Temat:

CiViTAS Renaissance; Testing of Innovative Strategies For Clean Urban Transport For Historic European Cities
Słowa kluczowe: public transport, city, unconventional transport solution
Opis: RENAISSANCE to jeden z pięciu projektów przyjętych do dofinansowania przez Komisję Europejską w ramach Civitas Plus. Jest to przedsięwzięcie polegające na współpracy pomiędzy miastami europejskimi, tworzącymi tzw. konsorcjum „miast wiodących” i „miast uczących się” celem osiągnięcia ekologicznego, stabilniejszego i wydajniejszego systemu transportu miejskiego. Osiągnięcie celu będzie możliwe poprzez wdrażanie innowacyjnego zintegrowanego pakietu rozwiązań technologicznych. Podstawowe zadania w ramach projektu to: rozwój transport wodnego, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozwój i promocja komunikacji publicznej i rowerowej. W ramach tego projektu Politechnika Koszalińska jest jednym z 30 partnerów. Uczestnikami są instytucje z Polski, Włoch, Wielkiej Brytanii, Niderlandów, Bułgarii i Macedonii. Zespół projektowy w Politechnice Koszalińskiej to 8 osób: prof. dr hab. inż. Tomasz Heese - Kierownik Projektu, mgr Maria Pelc – Z-ca Kierownika, dr inż. Adam Boguski – Z-ca Kierownika, dr Ewa Kasperska, dr inż. Piotr Piątkowski, dr inż. Norbert Chamier-Gliszczyński, mgr Magdalena Kaczorkiewicz oraz mgr inż. Paweł Zdoliński.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Katedra Transportu, Laboratorium Silników Spalinowych, dr inż. Piotr Piątkowski, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, tel. 094-34-78-355, fax 094-34-26-753, e-mail; piotr.piatkowski@tu.koszalin.pl
Źródło finansowania: Unia Europejska
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Tomasz Heese

Obszar wyszukiwania:

Projekty badawcze międzynarodowe

Dziedzina techniki:

Mechanika i budowa maszyn

Dyscyplina naukowa: budowa i eksploatacja maszyn

Temat:

Measurement and analysis of surfaces topography created by progressive technologies and cold rolling sheet from point of view of classical materials and nanomaterials and their mechanism of establishment.
Słowa kluczowe: surface topography, progressive technologies, nanomaterials
Opis: Głównym celem projektu jest ocena i analiza topografii powierzchni klasycznych materiałów oraz nanomateriałów kształtowanej za pomocą nowoczesnych technologii progresywnych (m.in. cięcia laserowego oraz cięcia strugą cieczy). Ocena będzie prowadzona wana różnymi metodami pomiarowymi (m.in. z wykorzystaniem profilometrii stykowej i optycznej, mikroskopii konfokalnej i interferencyjnej, skaterometrii laserowej).
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Produkcji, Zakład Metrologii i Jakości, ul. Racławicka 15-17,75-620 Koszalin, tel. 094-34-78-437, 094-34 78-362, e-mail: czeslaw.lukianowicz@tu.koszalin.pl
Źródło finansowania: Badania statutowe
Kierownik projektu: prof. nadzw. dr inż. Czesław Łukianowicz

Obszar wyszukiwania:

Projekty badawcze międzynarodowe

Dziedzina techniki:

Energetyka

Dyscyplina naukowa: ekologia

Temat:

Baltic Sea Region Bioenergy Promotion 2009-2012 – promocja bioenergetyki w Regionie, Ekonomiczna analiza biznesu w bioenergetyce.
Słowa kluczowe: biomasa, promocja, biznes, ekonomia
Opis: Promocja rozwoju bioenergetyki, publikacje ekonomiczne uzasadniające celowość działania, wykorzystanie, efekty badań na własnej plantacji.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Instytut Ekonomii i Zarządzania, Zakład Polityki Ekonomicznej i Regionalnej, prof. Michał Jasiulewicz, Tel. 094-34-39-161, Tel./fax. 094-34-39-139, michal.jasiulewicz@tu.koszalin.pl
Źródło finansowania: Unia Europejska + środki norweskie
Kierownik projektu: prof. nadzw. dr hab. inż. Michał Jasiulewicz

Obszar wyszukiwania:

Projekty badawcze międzynarodowe

Dziedzina techniki:

Metrologia

Dyscyplina naukowa: inżynieria materiałowa

Temat:

Pomiary i analiza topografii powierzchni wytworzonych w procesach progresywnych, w tym blach cienkich walcowanych na zimno z materiałów klasycznych i nanomateriałów oraz analiza mechanizmu ich umocnienia
Słowa kluczowe: topografia powierzchni, walcowanie na zimno, nanomateriały
Opis: Celem głównym projektu jest propozycja metody oceny i klasyfikacji cech stref przejścia pomiędzy powierzchnią a rdzeniem materiału, poprzez pozyskanie wystarczającej ilości danych z pomiarów topografii powierzchni, ich analizę oraz odpowiednią interpretację. Celem dodatkowym jest zdobycie wiedzy o procesie przekształcania materiałów o strukturze gruboziarnistej w materiały o strukturze drobnoziarnistej (nanostruktury), oraz określenie zależności struktury materiału od właściwości mechanicznych i fizycznych materiałów nanokrystalicznych, w celu wyjaśnienia nieciągłości granicy wytrzymałości plastycznej tych materiałów. Materiały metaliczne o strukturze nanokrystalicznej zostaną przygotowane w procesie przeciskania w kanale kątowym (ECAP – Equal-Channel Angular Pressing). Zostanie również wykonana analiza termo-mechaniczna wpływu wielkości deformacji w kształtowaniu struktury nanokrystalicznej.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Katedra Mechaniki Precyzyjnej osoba do kontaktu: prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak, tel.: 094-34-78-101, e-mail: wk5@tu.koszalin.pl
Źródło finansowania: Własne
Kierownik projektu: dr hab. inż. Czesław Łukianowicz

Obszar wyszukiwania:

Projekty badawcze międzynarodowe

Dziedzina techniki:

Elektronika

Dyscyplina naukowa: informatyka

Temat:

Opracowanie nowych algorytmów syntezy oraz ich implementacja do przetwarzania obrazów w diagnostyce medycznej i w systemach telekomunikacyjnych
Słowa kluczowe: przetwarzanie 2D, systemy ortogonalne, przetworniki a/c i c/a
Opis: Przedstawiona praca jest poświęcona dwuwymiarowemu przetwarzaniu sygnałów, które jest fundamentem przetwarzania obrazów, stosowanych w diagnostyce medycznej i systemach telekomunikacyjnych. Pomimo dużego wysiłku włożonego w opracowanie przydatnych algorytmów przetwarzania, są one nadal dalekie od optymalnych. Dotyczy to zwłaszcza przetwarzania bezstratnego, gdyż algorytmy syntezy i ich implementacja takich systemów nie są jak dotychczas znane. Takie jednowymiarowe bezstratne struktury, jak filtry falowe czy ortogonalne, są z powodzeniem obecnie stosowane. Dlatego motywuje to do ich uogólnienia na przypadek dwuwymiarowy. Prezentowany projekt obejmuje cały proces projektowania od opracowania algorytmów do ich sprzętowej implementacji z projektem przetworników A/C i C/A włącznie.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Elektroniki i Informatyki,Katedra Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów, prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn, 75-453 Koszalin, ul. Śniadeckich 2, tel. 094-34-78-741, krzysztof.wawryn@tu.koszalin.pl
Źródło finansowania: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn,

Obszar wyszukiwania:

Projekty badawcze międzynarodowe

Dziedzina techniki:

Mechanika konstrukcji

Dyscyplina naukowa: budownictwo

Temat:

Analiza stateczności i integralności budynków wielokondygnacyjnych poddanych obciążeniom wyjątkowym
Słowa kluczowe: integralność, konstrukcje zespolone stalowo-betonowe, budynki wielokondygnacyjne, obciążenia wyjątkowe, węzeł, modele obliczeniowe, zdolność do odkształcenia, redystrybucja sił
Opis: Przedmiotem projektu są wielokondygnacyjne budynki o konstrukcji szkieletowej poddane obciążeniom wyjątkowym. Głównymi celami wnioskowanego projektu jest: - Opracowanie metod analizy konstrukcji dla różnych scenariuszy obciążeń wyjątkowych. - Sformułowanie wytycznych projektowych zwiększających strukturalną stateczność i integralność. Proponowane cele są realizowane poprzez prace prowadzone równolegle w trzech grupach tematycznych: 1. Analiza oddziaływań bezpośrednich na konstrukcję obciążeń wyjątkowych spowodowanych wybuchem lub uderzeniem. 2. Zachowanie się węzłów wielokondygnacyjnych budynków szkieletowych w pełnym zakresie aż do zniszczenia. 3. Dynamiczne analizy numeryczne.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin, Katedra Mechaniki Budowli, tel. 94-34-78-566, kmb@wbiis.tu.koszalin.pl,
Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik projektu: dr hab. inż. Krzysztof Cichocki

Obszar wyszukiwania:

Projekty badawcze międzynarodowe

Dziedzina techniki:

Transport

Dyscyplina naukowa: transport

Temat:

CIVITAS plus„Testing Innovative Strategies for Clean Urban transport for historic European cities RENAISSANCE
Słowa kluczowe: transport ekologiczny, centra historycznych miast
Opis: Politechnika Koszalińska jest jednym z 30 partnerów projektu Civitas Plus, pełni rolę ewaluatora przeprowadzanych przez miasto Szczecinek zadań. W ramach projektu w mieście Szczecinek przeprowadzanych jest 10 zadań dotyczących ulepszenia transportu w mieści oraz poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedra Biologii Środowiskowej. Tomasz Heese tel. 094-34-78-560; e-mail: tomasz.heese@tu.koszalin.pl
Źródło finansowania: 7 Program Ramowy Unii Europejskiej
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Tomasz Heese

1 | 2

Popularne słowa kluczowe:

automatyczne sterowanie, biomasa, biznes, budynki wielokondygnacyjne, centra historycznych miast, city, ekonomia, globalna platforma testowa, integralność, konstrukcje zespolone stalowo-betonowe, literatura, modele obliczeniowe, nanomaterials, nanomateriały, obciążenia wyjątkowe, oszczędzanie energii, poezja, progressive technologies, promocja, przetwarzanie 2D, przetworniki a/c i c/a, public transport, redystrybucja sił, sieci komputerowe, surface topography, system mikroprocesorowy, systemy ortogonalne, systemy rozproszone, technologie hydrostrumieniowe, topografia powierzchni, transport ekologiczny, unconventional transport solution, walcowanie na zimno, węzeł, Wielka Brytania, zdolność do odkształcenia


partnerzy

Baza powstała w ramach projektu "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej".
Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (90%) oraz Politechnikę Koszalińską (10%)