wersja polska english version

Baza Zasobów Intelektualnych i Technologicznych Politechniki Koszalińskiej

 

Aktualny obszar wyszukiwania:

  • Projekty badawcze krajowe
lupa
Proszę określić sposób wyszukiwania
Temat Słowa kluczowe Opis
Kontakt Źródło finansowania Kierownik projektu
dziedzina techniki:
dyscyplina naukowa: info

Wyniki wyszukiwania:

Obszar wyszukiwania:

Projekty badawcze krajowe

Dziedzina techniki:

Nauki techniczne

Dyscyplina naukowa: mechanika

Temat:

Analiza przydatności, wybór i zakup kamery szybkostrzelnej najnowszej generacji
Słowa kluczowe: kamera szybkostrzelna, wysokociśnieniowa struga wodna, erozja hydrostrumieniowa, elektronowy mikroskop skaningowy, mikromaszyna wytrzymałościowa, pomiary wytrzymałościowe w próżni i różnych temperaturach.
Opis: Określono istotne wymagania i techniczne dane kamery szybkostrzelnej by spełniały warunki jej zastosowania i przydatności do filmowania w głównej mierze: kształtu i zachowania wysokociśnieniowych strug wodnych o różnej strukturze, kształtowanych w różnych warunkach oraz mechanizmów oddziaływania strugi na erodowany materiał, a zwłaszcza w warunkach wypłukiwania materiałów wybuchowych z wielkogabarytowych pocisków artyleryjskich. Sprecyzowano techniczne kryteria oceny i sposobu weryfikowania przydatności rozwiązań konstrukcyjnych takich kamer dostępnych na rynkach światowych. Właściwego wyboru i zakup najkorzystniejszego typu kamery szybkostrzelnej nowej generacji, spośród najnowszych rozwiązań konstrukcyjnych, dokonano na podstawie opracowanych kryteriów technicznych i zaoferowanej ceny.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Inst. Niekonwencjonalnych Technologii Hydrostrumieniowych, prof. dr hab. inż. Józef Borkowski, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, tel.094-34-78-294, fax 094-34-78-200, jozef.borkowski@tu.koszalin.pl
Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik projektu: prof. nadzw. dr hab. inż. Przemysław Borkowski

Obszar wyszukiwania:

Projekty badawcze krajowe

Dziedzina techniki:

Nauki techniczne

Dyscyplina naukowa: budownictwo

Temat:

Stochastyczna i nieliniowa analiza drgań dynamicznie obciążonych konstrukcji typu belka-podłoże z zastosowaniem metod aproksymacji falkowej
Słowa kluczowe: drgania belki na podłożu lepkosprężystym, aproksymacja falkowa, przemieszczające się obciążenia, analiza stochastyczna i nieliniowa
Opis: Głównym celem projektu jest sformułowanie wytycznych dotyczących metodologii analizy falkowej dla modeli przemieszczającego się obciążenia w obszarze prędkości krytycznych i wysokich (niskich) częstotliwości obciążeń harmonicznych w czasie oraz ocena przydatności aproksymacji opartej na bazach falkowych do opisu zachowań skomplikowanych systemów dynamicznych w przypadkach nieliniowych i stochastycznych. Przebadanie większej ilości różnorodnych modeli ma służyć rozpoznaniu właściwości zastosowanych baz falkowych typu „coiflet”, mających decydujące znaczenie dla ich przydatności do badania złożonych układów dynamicznych oraz, w przyszłości, doboru i modyfikacji odpowiednich analitycznych cech filtrów w celu poprawienia ich użyteczności dla konkretnych zagadnień dynamicznych.
Kontakt: Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Matematyki, Prof. Zdzisław Hryniewicz, 75-453 Koszalin, ul.Śniadeckich2, tel. 094-34-78-530, hryniewi@tu.koszalin.pl
Źródło finansowania: Badania własne 503.01.79
Kierownik projektu: Zdzisław Hryniewicz, prof., nadzw

Obszar wyszukiwania:

Projekty badawcze krajowe

Dziedzina techniki:

Nauki techniczne

Dyscyplina naukowa: informatyka

Temat:

Zastosowanie układów cyfrowych pracujących w trybie prądowym w jednostkach przetwarzających systemów kryptograficznych (nr 0867/B/T00/2009/37)
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo emisji elektromagnetycznej systemów komputerowych, algorytmy i systemy kryptograficzne, cyfrowe układy prądowe, bramki CMOS, bramki prądowe, ataki PAA
Opis: W ramach realizacji projektu autorzy zamierzają m.in.: przeanalizować najbardziej rozpowszechnione algorytmy kryptograficzne (np. DES, AES, RSA, Whirlpool, itd.) w celu odnalezienia w nich charakterystycznych fragmentów najbardziej podatnych (narażonych) na „podsłuchiwanie”; opracować na poziomie strukturalnym i logicznym dwa projekty jednostek przetwarzających realizujących wybrany algorytm kryptograficzny: pierwszy projekt – w oparciu o wyłącznie klasyczne bramki CMOS, drugi – w oparciu o bramki klasyczne CMOS i bramki prądowe, wykorzystując bramki prądowe wyłącznie do realizacji w/w krytycznych fragmentów wybranego algorytmu kryptograficznego; zrealizować praktycznie obie jednostki przetwarzające w jednym układzie ASIC; zmierzyć i porównać poziomy szpilek prądowych na szynach zasilania obu jednostek przetwarzających wyprodukowanego układu oraz zmierzyć poziom pola elektromagnetycznego podczas działania każdej z jednostek z osobna.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Elektroniki i Informatyki, Katedra Inżynierii Komputerowej, Robert Berezowski, 75-453 Koszalin, ul. Śniadeckich2, p.223 bl.A, tel. 094-34-78-740, robert.berezowski@ie.tu.koszalin.pl
Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik projektu: Berezowski Robert

Obszar wyszukiwania:

Projekty badawcze krajowe

Dziedzina techniki:

Nauki rolnicze

Dyscyplina naukowa: inżynieria rolnicza

Temat:

Zastosowanie adaptacyjnego modelu wymiany ciepła i masy do monitorowania i sterowania procesami suszenia i przechowywania ziarna zbóż
Słowa kluczowe: sterowanie, monitorowanie, wilgotność zboża, przechowywanie, suszenie
Opis: W celu prawidłowego przeprowadzenia procesu suszenia i przechowywania ziarna zboża konieczna jest informacja o intensywności procesów życiowych w nim zachodzących. Zakłada się, że determinantem intensywności procesów życiowych w złożu ziarna jest jego wilgotność i temperatura. Wielkości te są uzależnione od temperatury i wilgotności powietrza otaczającego złoże ziarna. Monitorując wartości tych wielkości możemy określić aktualny stan przechowywanego ziarna. Jeżeli dodatkowo dysponujemy modelem matematycznym opisującym wzajemne współzależności pomiędzy tymi wielkościami, to istnieje możliwość automatycznego sterowania intensywnością procesów życiowych. Odbywa się to przez zmianę parametrów otaczającego powietrza, które wpływają na wilgotność i temperaturę złoża ziarna.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Kat. Automatyki, dr inż. Dariusz Tomkiewicz; ul. Racławicka 15; 75-620 Koszalin, tel. 094-34-78-272, dariusz.tomkiewicz@tu.koszalin.pl
Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik projektu: dr inż. Dariusz Tomkiewicz

Obszar wyszukiwania:

Projekty badawcze krajowe

Dziedzina techniki:

Inżynieria środowiska

Dyscyplina naukowa: inżynieria środowiska

Temat:

Zmiany zawartości WWA, PCB i metali ciężkich w czasie kompostowania i fermentacji metanowej frakcji organicznej odpadów komunalnych
Słowa kluczowe: kompostowanie, fermentacja metanowa, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), polichlorowane bifenyle (PCB), metale ciężkie, frakcja organiczna, odpady komunalne, osady ściekowe
Opis: Zmiany zawartości WWA, PCB i metali ciężkich w czasie kompostowania i fermentacji metanowej frakcji organicznej odpadów komunalnych. Podstawową metodą utylizacji odpadów komunalnych w Polsce jest deponowanie na składowiskach odpadów. Rozporządzenie Rady Ministrów z 6.06.2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. 106 poz. 723), pośrednio wymusza odzyskiwanie frakcji organicznej odpadów. Niestety, bardzo często segregacja przeprowadzana jest w sposób mechaniczny już na składowisku odpadów. W taki sposób uzyskana frakcja organiczna jest w znacznym stopniu zanieczyszczona tworzywami sztucznymi, szkłem, metalami itp. Powoduje to wzrost substancji toksycznych nieorganicznych np. metali ciężkich i organicznych np. wielopierścieniowych węglowodorów aromatyczny, czy polichlorowanych bifenyli. Skład takiej frakcji ogranicza w znacznym stopniu wykorzystanie jej do produkcji kompostów lub biogazu w procesie fermentacji. W chwili obecnej na wielu składowiskach odpadów w Polsce wyizolowana frakcja organiczna jest deponowana w oddzielnym miejscu, bez możliwości dalszego jej wykorzystania. W ten sposób traci się bezpowrotnie części organiczne. W wielu krajach Unii Europejskiej frakcja organiczna odpadów komunalnych wykorzystywana jest w procesach kompostowania lub fermentacji metanowej. Stężenie zanieczyszczeń organicznych (między innymi WWA, PCB) i nieorganicznych (metale ciężkie) jest poniżej dopuszczalnych norm. Różnica polega jednak na sposobie pozyskiwania frakcji organicznej. W krajach tych szeroko rozpowszechniona jest segregacja u źródła, czyli u producenta odpadów. Wskazane jest zatem przeanalizowanie zmian opisujących zawartość wybranych, toksycznych zanieczyszczeń w czasie przemian biochemicznych, zachodzących w trakcie prowadzenia procesu kompostowania lub fermentacji metanowej. W Katedrze Gospodarki Odpadami prowadzone są badania zmian stężenia wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, polichlorowanych bifenyli i metali ciężkich w czasie kompostowania lub fermentacji metanowej, frakcji organicznej odpadów komunalnych zmieszanych z osadami ściekowymi.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Gospodarki Odpadami, ul. Śniadeckich 2, 75-438 Koszalin, tel. 094-34-78-575, e-mail: izabela.siebielska@tu.koszalin.pl
Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik projektu: dr Izabela Siebielska

Obszar wyszukiwania:

Projekty badawcze krajowe

Dziedzina techniki:

Technologie materiałowe

Dyscyplina naukowa: budowa i eksploatacja maszyn

Temat:

Badanie możliwości przetwórczych autotermicznej wytłaczarki ślimakowo – tarczowej
Słowa kluczowe: wytłaczanie autotermiczne, wytłaczarka ślimakowa, wytłaczarka tarczowa, wytłaczarka tworzyw sztucznych
Opis: Celem projektu było badanie właściwości przetwórczych eksperymentalnej wytłaczarki, w której połączono krótką aktywną, autotermiczną strefę zasilania z tarczowym mechanizmem ujednoradniania i homogenizacji. W badaniach doświadczalnych porównano wytłoczyny uzyskane z wytłaczarki ślimakowej T32 i eksperymentalnej ślimakowo-tarczowej. Potwierdzono, wpływ oddziaływania strefy tarczowej na właściwości tworzywa. Sprawdzono eksperymentalnie możliwość i jakość wytłaczania mieszaniny niekompatybilnych termodynamicznie polimerów, szczególności pochodzących z recyklingu.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego, Laboratorium Badania Tworzyw Polimerowych i Opakowań, prof. dr hab. inż. Jarosław Diakun, 75-620 Koszalin, ul. Racławicka 15-17, tel. 094-34-78-331 e-mail: jaroslaw.diakun@tu.koszalin.pl
Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jarosław Diakun

Obszar wyszukiwania:

Projekty badawcze krajowe

Dziedzina techniki:

Technologie materiałowe

Dyscyplina naukowa: budowa i eksploatacja maszyn

Temat:

Identyfikacja parametrów procesu wytłaczania wytłaczarką autotermiczną ślimakowo - tarczową
Słowa kluczowe: wytłaczarka ślimakowa, wytłaczarka autotermiczna, przetwórstwo
Opis: Przedmiotem pracy było określenie zakresów parametrów procesu wytłaczania autotermicznego w eksperymentalnym układzie ślimakowo-tarczowym. W Katedrze Projektowania Systemów Technicznych PK na podstawie obliczeń symulacyjnych i optymalizacyjnych powstała nowa koncepcja budowy układu uplastyczniającego wytłaczarki ślimakowej (układ ślimakowo-tarczowy). Rezultatem końcowym pracy, wobec przewidywanej wysokiej efektywności wytłaczania tej metody, było dokładne określenie zakresów parametrów pracy tego układu. Efektem utylitarnym było opracowanie założeń do budowy prototypu wytłaczarki nowej generacji.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego, Laboratorium Badania Tworzyw Polimerowych i Opakowań, prof. dr hab. inż. Jarosław Diakun, 75-620 Koszalin, ul. Racławicka 15-17, tel. 094-34-78-331 e-mail: jaroslaw.diakun@tu.koszalin.pl
Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jarosław Diakun

Obszar wyszukiwania:

Projekty badawcze krajowe

Dziedzina techniki:

Technologie materiałowe

Dyscyplina naukowa: budowa i eksploatacja maszyn

Temat:

Badanie możliwości zastosowania autotermicznej wytłaczarki ślimakowo – tarczowej do tworzyw z recyklingu
Słowa kluczowe: wytłaczanie autotermiczne, wytłaczarka ślimakowa, wytłaczarka tarczowa, homogenizacja, mieszanina polimerów
Opis: Celem projektu było badanie mechanizmu i możliwości przetwórczych autotermicznej wytłaczarki ślimakowo-tarczowej: 1) Ocena możliwości zastosowania tarczowego mechanizmu uplastyczniania do mieszanin PE pochodzącego z recyklingu i pierwotnego, 2) Ocena możliwości zastosowania tarczowego mechanizmu homogenizacji do tworzenia wytłoczyny z mieszaniny różnych polimerów uzyskanych z recyklingu. Oznaczono stopień zmieszani, właściwości wytrzymałościowe i reologiczne. Badania przeprowadzono na klasycznej wytłaczarce ślimakowej T-32 i oryginalnej zaprojektowanej w Koszalinie ślimakowo-tarczowej.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego, Laboratorium Badania Tworzyw Polimerowych i Opakowań, dr inż. Tomasz Rydzkowski, 75-620 Koszalin, ul. Racławicka 15-17, tel. 094-34-78-424, tomasz.rydzkowski@tu.koszalin.pl
Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik projektu: dr inż. Tomasz Rydzkowski

Obszar wyszukiwania:

Projekty badawcze krajowe

Dziedzina techniki:

Technologie materiałowe

Dyscyplina naukowa: budowa i eksploatacja maszyn

Temat:

Badania procesów wytłaczania autotermicznego tworzyw wielkocząsteczkowych
Słowa kluczowe: przetwórstwo tworzyw wielkocząsteczkowych, proces wytłaczania, wytłaczarka ślimakowa
Opis: Wytłaczanie tworzyw wielkocząsteczkowych w układzie autotermicznym umożliwia osiągnięcie najwyższych sprawności energetycznych. Z analiz teoretycznych przeprowadzonych w ramach prac własnych Wydziału Mechanicznego WSInż wynika, że możliwe jest skonstruowanie nowej generacji wytłaczarek autotermicznych. Jednak niezbędne były badania weryfikujące już otrzymanej hipotezy oraz badania dla pełniejszego poznania procesów wytłaczania autotermicznrgo. Celem badań było opracowanie teorii procesów wytłaczania autotermiczngo oraz opracowanie podstaw projektowania nowej generacji wytłaczarek.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego, Laboratorium Badania Tworzyw Polimerowych i Opakowań, prof. dr hab. inż. Jarosław Diakun, 75-620 Koszalin, ul. Racławicka 15-17, tel. 094-34-78-331 e-mail: jaroslaw.diakun@tu.koszalin.pl
Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jarosław Diakun

Obszar wyszukiwania:

Projekty badawcze krajowe

Dziedzina techniki:

Nauki techniczne

Dyscyplina naukowa: budowa i eksploatacja maszyn

Temat:

Badanie procesu rozdrabniania tworzyw polimerowych i materiałów biologicznych w kierunku podwyższenia efektywności energetycznej
Słowa kluczowe: rozdrabnianie tworzyw polimerowych, materiał biologiczny, efektywność energetyczna
Opis: Celem głównym projektu jest opracowanie i weryfikacja eksperymentalna modelu efektywności energetycznej technologii rozdrabniania w recyklingu, przetwórstwie tworzyw polimerowych i przetwórstwie żywności, w aspekcie dalszej podatności przetwórczej. Model ten obejmuje poza aspektami energetycznymi, zagadnienia wpływu wybranych cech konstrukcyjnych przestrzeni rozdrabniacza, mechaniki procesu, zależności energetyczne oraz jakość produktu rozdrobnienia weryfikowanej w dalszym etapie przetwórczym. Zagadnienia te są ściśle związane z oczekiwaniami produktu rozdrabniania zarówno w przetwórstwie materiałów biologicznych, tworzyw polimerowych i recyklingu.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego, Laboratorium Badania Tworzyw Polimerowych i Opakowań, dr inż. Tomasz Rydzkowski, 75-620 Koszalin, ul. Racławicka 15-17, tel. 094-34-78-424, tomasz.rydzkowski@tu.koszalin.pl
Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik projektu: dr inż. Marek Macko Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

1 | 2 | 3 | 4 | 5

Popularne słowa kluczowe:

adaptacyjny model powierzchni, aktywa finansowe, aktywa rzeczowe, algorytmy i systemy kryptograficzne, analiza falkowa, analiza numeryczna, analiza stochastyczna i nieliniowa, aproksymacja falkowa, ataki PAA, azot mineralny, azotu, bakterioza pierścieniowa, bezpieczeństwo emisji elektromagnetycznej systemów komputerowych, biologiczne środki ochrony roślin, biomasa, biopaliwa, bramki CMOS, bramki prądowe, chlorki, chłodnictwo, cienkie powłoki węglowe, ciepło spalania, Cl2, Clavibacter, CO, CO2, cyfrowe układy prądowe, dawki, diagnostyka, diody, diody Schottky'ego, dogładzanie, drgania belki na podłożu lepkosprężystym, EDS, efektywność, efektywność energetyczna, ekoenergetyka, ekonomia, elastooptyka, elektronowy mikroskop skaningowy, emisja zanieczyszczeń, erozja hydrostrumieniowa, fermentacja metanowa, foliowe taśmy ścierne, fosfor przyswajalny, foto-Fenton, fotoakustyka, frakcja organiczna, gleba, gospodarstwa domowe rolników, GPS, głowice do mikrowygładzania, heterogeniczny katalizator, homogenizacja, kamera szybkostrzelna, katalizator metalowy, kierunki użytkowania, klimatyzacja, klony, komora wędzarnicza, kompostowanie, kondycjonowanie narzędzi ściernych, krzywe kalibracyjne, materiał biologiczny, materiały opakowaniowe, materiały opakowaniowe wielowarstwowe, materiały trudnoobrabialne, mechatronika, metale ciężkie, metoda elementów skończonych, metoda laserowa, metody pogłębionego utleniania, metody redukcji przepięć, microfinishing, mieszanina polimerów, mikromaszyna wytrzymałościowa, mikrowygładzanie, mini energetyka, mobilne systemy pomiarowe, modelowanie, monitorowanie, nadwyżki ekonomiczne, nadzorowanie, nadzorowanie procesu szlifowania, nagniatanie, nanoinżynieria, nanoszlifowanie, nanowarstwy, nanowygładzanie, naprężenia, naukowa interaktywna telewizja HD, nawierzchnia drogowa, nawóz mineralny, nicienie, nieliniowość fizyczna, NO, NO2, nowe czynniki chłodnicze, nowoczesne maszyny, obraz cyfrowy powierzchni obrobionej, obróbka Inconelu i tytanu, obróbka poprzedzająca, odkształcenia, odpady komunalne, opakowania, opryskiwacz, optymalizacja, osady ściekowe, ośrodek rozdrobniony, pakowanie w modyfikowanej atmosferze i w próżni, parametr termoczuły, parametryoptyczne i rekombinacyjne, parcie czynne, peptrydy antybakteryjne i antygrzybowe, pH, platyna, plon, plon biomasy, podbudowa drogowa, polepszacz gleby „EKO-KOMP”, polichlorowane bifenyle (PCB), pomiary wytrzymałościowe w próżni i różnych temperaturach., Pomorze Środkowe, pompy ciepła, powierzchnie obrobione, powszechna archiwizacja, powłoki nanokompozytowe; tlenki metali i niemetali, poziom wody gruntowej, półprzewodniki, precyzyjne szlifowanie, proces wytłaczania, próchnica, prognozowanie, przechowywanie, przedsiębiorstwa rolnicze, przejściowa impedancja termiczna, przemieszczające się obciążenia, przepięcia, przetwórstwo, przetwórstwo tworzyw wielkocząsteczkowych, przeżywalność nicieni, PVD, rezystancja termiczna, robot przemysłowy, rozdrabnianie tworzyw polimerowych, rozpraszanie światła, rzepak, satelitarna technika laserowa, ściernice o strefowo zróżnicowanej budowie, SEM, siarka, siarki i chloru, sieć bezprzewodowa eduroam, SO2, sterowanie, sterowanie procesem szlifowania, struktura geometryczna powierzchni, suszenie, symulacja, symulacja CFD, system CAD/CAM, systemy energoelektroniczne, szlifowanie, szlifowanie jednoprzejściowe, szlifowanie otworów, szlifowanie powierzchni kształtowych, sztuczna inteligencja, technika laserowa, technologia, TEM, tlenek aluminium, transformata pakietów falkowych, tranzystory bipolarne i polowe, tranzystory JFET, tranzystory MOSFET, tworzywa polimerowe, usuwanie fenolu, usługi kampusowe, warstwa wierzchnia, węglik krzemu, wideokonferencje, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), wierzba energetyczna, wilgotność biomasy, wilgotność zboża, WWA, wysokociśnieniowa struga wodna, wytłaczanie, wytłaczanie autotermiczne, wytłaczarka autotermiczna, wytłaczarka ślimakowa, wytłaczarka tarczowa, wytłaczarka tworzyw sztucznych, właściwości glebowe, właściwości tribologiczne i mechaniczne; rozpylanie magnetronowe, zagęszczenie, zawartość w biomasie popiołu, zeolity naturalne, ziemniak, ziemniaka peptydy antybakteryjne, zjawiska termiczne, żywność, łopatki silników samolotowych


partnerzy

Baza powstała w ramach projektu "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej".
Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (90%) oraz Politechnikę Koszalińską (10%)