wersja polska english version

Baza Zasobów Intelektualnych i Technologicznych Politechniki Koszalińskiej

 

Aktualny obszar wyszukiwania:

  • Działalność statutowa
lupa
Proszę określić sposób wyszukiwania
Temat Słowa kluczowe Opis
Kontakt Kierownik tematu
dziedzina techniki:
dyscyplina naukowa: info

Wyniki wyszukiwania:

Obszar wyszukiwania:

Działalność statutowa

Dziedzina techniki:

Nauki techniczne

Dyscyplina naukowa: budowa i eksploatacja maszyn

Temat:

Doskonalenie teorii i modelowania oraz badania podstaw obróbki wysokociśnieniową strugą wodną o różnorodnych strukturach
Słowa kluczowe: struga wodno-ścierna, rozdrabnianie ziaren ściernych, zużycie ziaren ściernych, regeneracja ziaren ściernych, optymalizacja obróbki wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną, numeryczna symulacja obróbki wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną, uderzenia hydr
Opis: Główne cele realizacji tego tematu dotyczą opracowania: modelu struktury wysokociśnieniowej strugi wielofazowej przydatnej do hydrostrumieniowej obróbki powierzchni oraz przeanalizowanie warunków dyskretnych badań przydatnych do modelowania i symulacji efektów powierzchniowej obróbki wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną; programu zapewniającego określenie teoretycznych i doświadczalnych podstaw obróbki wysokoenergetyczną strugą kriogeniczną; rzeczywistych warunków rozkruszania się ziaren ściernych w obróbce wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną oraz aktywnego odzyskiwania, regeneracji i skutecznego recyklingu ścierniwa; warunków występowania i modelu uderzeń hydrodynamicznych występujących przy użyciu wysokociśnieniowej strugi wodnej oraz ich propagacja wzdłuż rurociągów transportujących płyny wielofazowe.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Instytut Niekonwencjonalnych Technologii Hydrostrumieniowych, prof. dr hab. inż. Józef Borkowski, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, tel. 094-34-78-294, fax 094-34-78-200, jozef.borkowski@tu.koszalin.pl
Kierownik tematu: prof. nadzw. dr hab. inż. Przemysław J. Borkowski

Obszar wyszukiwania:

Działalność statutowa

Dziedzina techniki:

Nauki techniczne

Dyscyplina naukowa: budowa i eksploatacja maszyn

Temat:

Badania i rozwój wysokociśnieniowych hydrostrumieniowych obróbek powierzchni
Słowa kluczowe: wysokociśnieniowa struga wodna, wysokociśnieniowa struga wodno-ścierna, wysokociśnieniowa struga wodno-lodowa, wysokociśnieniowa struga hybrydowa, hydrostrumieniowa obróbka powierzchni
Opis: Główne cele realizacji tego tematu dotyczą określenia warunków umożliwiających: obróbkę i kształtowanie wielkogabarytowych powierzchni zewnętrznych wysokociśnieniową strugą wodną; intensyfikację obróbki powierzchni wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną; obróbkę wielowarstwowych kruchych powłok powierzchniowych wysokociśnieniową; strugą hybrydową.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Instytut Niekonwencjonalnych Technologii Hydrostrumieniowych, prof. dr hab. inż. Józef Borkowski, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, tel. 094-34-78-294, fax 094-34-78-200, jozef.borkowski@tu.koszalin.pl
Kierownik tematu: prof. nadzw. dr hab. inż. Przemysław J. Borkowski

Obszar wyszukiwania:

Działalność statutowa

Dziedzina techniki:

Nauki techniczne

Dyscyplina naukowa: budowa i eksploatacja maszyn

Temat:

Intensyfikacja sposobów obróbki wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną
Słowa kluczowe: wysokociśnieniowa struga wodno-ścierna, zawiesinowa struga wodno-ścierna, wysokociśnieniowa obróbka wodno-ścierna, hydrostrumieniowe kształtowanie obiektów przestrzennych, sterowanie z wykorzystaniem luminancji, jakość powierzchni
Opis: Głównym celem realizacji tego tematu jest stworzenie warunków badania procesów: cięcia materiałów wysokoenergetyczną, zawiesinową strugą wodno-ścierną (SWJ); przecinania różnych materiałów wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną (AWJ) w oparciu o kryteria jakości powierzchni; kształtowania obiektów przestrzennych wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną sterowaną luminancją obrazu wirtualnego.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Instytut Niekonwencjonalnych Technologii Hydrostrumieniowych, prof. dr hab. inż. Józef Borkowski, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, tel. 094-34-78-294, fax 094-34-78-200, jozef.borkowski@tu.koszalin.pl
Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Józef A. Borkowski

Obszar wyszukiwania:

Działalność statutowa

Dziedzina techniki:

Nauki techniczne

Dyscyplina naukowa: budowa i eksploatacja maszyn

Temat:

Rozwój zastosowań wysokociśnieniowych technologii hydrostrumieniowych
Słowa kluczowe: wysokociśnieniowa struga wodna, wysokociśnieniowa struga wodno-ścierna, erozja hydrostrumieniowa, regeneracja ścierniwa, dezintegracja materiałów, segregacja odpadów stałych, wypłukiwanie materiałów wybuchowych, utylizacja pocisków artyleryjskich
Opis: Główne cele tego tematu dotyczą stworzenia technicznych warunków i wyposażenia aparaturowego umożliwiającego następujące zastosowania wysokociśnieniowej: techniki hydrostrumieniowej w procesie utylizacji stałych odpadów komunalnych; strugi wodnej do usuwania materiałów wybuchowych z amunicji artyleryjskiej; strugi wodnej do usuwania niepełnowartościowych materiałów z konstrukcji budowlanych podlegających renowacji; strugi płynu fizjologicznego w zabiegach chirurgicznych i pielęgnacjach medycznych.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Instytut Niekonwencjonalnych Technologii Hydrostrumieniowych, prof. dr hab. inż. Józef Borkowski, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, tel. 094-34-78-294, fax 094-34-78-200, jozef.borkowski@tu.koszalin.pl
Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Józef A. Borkowski

Obszar wyszukiwania:

Działalność statutowa

Dziedzina techniki:

Nauki ekonomiczne

Dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu

Temat:

Determinanty funkcjonowania przedsiębiorstwa doskonałego
Słowa kluczowe: zarządzanie potencjałem organizacyjnym, zarządzanie zmianami, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie projektami, zarządzanie jakością, nowoczesne koncepcje, style i metody zarządzania przedsiębiorstwem
Opis: Celem realizacji badań statutowych jest określenie i analiza czynników wpływających na prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa doskonałego w nieustannie zmieniającym się otoczeniu zewnętrznym. Badania mają na celu stworzenie wytycznych optymalnego sposobu zarządzania przedsiębiorstwem. Elementem badań będzie ocena skuteczności i efektywności wprowadzanych zmian i innowacji w obszarach zarządzania przedsiębiorstwem oraz jego otoczeniu.
Kontakt: mgr Adam Czarnota, adam.czarnota@tu.koszalin.pl, tel: 0-691-318-023 , ul. Wyspiańskiego 7/4, 75-627 Koszalin.
Kierownik tematu: prof. zw. dr hab. Eugeniusz Michalski

Obszar wyszukiwania:

Działalność statutowa

Dziedzina techniki:

Nauki techniczne

Dyscyplina naukowa: budownictwo

Temat:

Analiza prostych modeli dynamicznej teorii sprężystości w ujęciu stochastycznym
Słowa kluczowe: belka na podłożu nieliniowym, rozwinięcia falkowe, wielomiany adomiana, transformacja fouriera, przemieszczające się obciążenie
Opis: Badania dotyczą budowy matematycznych modeli dla opisu i analizy dynamicznej odpowiedzi belki i jej otoczenia w wyniku rosnących prędkości i częstości przemieszczającego się obciążenia. Współczesny szybki rozwój transportu w Polsce i w Europie oraz wymagania stawiane zarówno przez przepisy Unii Europejskiej jak i rosnącą konkurencję ze strony transportu lotniczego i samochodowego, wymuszają poszukiwanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych w obszarze transportu kolejowego. Budowa szybkich kolei wymaga wprowadzenia do badań nowych metod pozwalających przewidywać w sposób efektywny wpływ transportu na otaczające środowisko. Specyficzne położenie istniejących linii kolejowych biegnących w pobliżu obszarów o gęstej zabudowie stwarza dodatkowe trudności w zabezpieczeniu budynków przed drganiami oraz mieszkańców przed hałasem. Proponowana w projekcie falkowa metoda analizy wykorzystująca metodę dekompozycji Adomiana pozwala na efektywne przebadanie modeli matematycznych w obszarach, dla których tradycyjne narzędzia są nieskuteczne. Poszerza to w sposób znaczący klasę modeli dostępnych dla analizy parametrycznej, co ma istotne znaczenie dla konstrukcji bezpieczniejszych pojazdów i trakcji kolejowych.
Kontakt: Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Matematyki, Prof. Zdzisław Hryniewicz, 75-453 Koszalin, ul.Śniadeckich2, tel. 094-34-78-530, hryniewi@tu.koszalin.pl
Kierownik tematu: Zdzisław Hryniewicz, prof. nadzw.

Obszar wyszukiwania:

Działalność statutowa

Dziedzina techniki:

Nauki techniczne

Dyscyplina naukowa: informatyka

Temat:

Rozwój systemów informatycznych wspierających projektowanie cyfrowych układów elektronicznych
Słowa kluczowe: projektowanie układów, układy reprogramowalne, architektury równoległe, algorytmy genetyczne, systemy informatyczne
Opis: Celem badań jest opracowanie efektywnych metod projektowania cyfrowych układów elektronicznych oraz ich implementacja w prototypowych systemach informatycznych wspierających projektowanie. Prace mają charakter wielowątkowy i dotyczą następujących zagadnień: metod projektowania reprogramowalnych równoległych jednostek przetwarzających; zastosowania algorytmów ewolucyjnych do projektowania struktury blokowej złożonych układów cyfrowych; modelowanie i projektowanie systemów informatycznych.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Elektroniki i Informatyki, Kat. Inżynierii Komputerowej, Henryk Budzisz, ul. Śniadeckich 2, pok.206 bud.A, tel. 094-34-78-703, e-mail: henryk.budzisz@ie.tu.koszalin.pl
Kierownik tematu: dr hab. inż. Henryk Budzisz

Obszar wyszukiwania:

Działalność statutowa

Dziedzina techniki:

Nauki techniczne

Dyscyplina naukowa: inżynieria rolnicza

Temat:

Modelowanie i sterowanie procesów technologicznych
Słowa kluczowe: procesy, sterowanie, modelowanie
Opis: Problemy modelowania procesów technologicznych, zwłaszcza procesów inżynierii rolniczej, dla potrzeb energooszczędnego sterowania.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Katedra Automatyki, ul. Racławicka 15; 75-620 Koszalin, prof.dr hab. Ewa Wachowicz tel. 094-34-78-239, ewa.wachowicz@tu.koszalin.pl
Kierownik tematu: prof. nadzw. dr hab. inż. Ewa Wachowicz

Obszar wyszukiwania:

Działalność statutowa

Dziedzina techniki:

Inżynieria środowiska

Dyscyplina naukowa: inżynieria środowiska

Temat:

Transformacja związków metaloorganicznych i dioksynopodobnych w środowisku wodno-gruntowym
Słowa kluczowe: WWA, PCB, AOX, metale ciężkie, analizy fizykochemiczne
Opis: W Polsce powstaje rocznie około 2,7³ km3 ścieków wymagających oczyszczenia, z czego 2,3 km³ stanowią ścieki oczyszczane w oczyszczalniach komunalnych i przemysłowych. Osady ściekowe są tylko jednym z wielu odpadów i stanowią około 1–2% oczyszczanych ścieków. Systematycznie rosnąca ilość wytwarzanych osadów ściekowych w oczyszczalniach stanowi poważny problem ekologiczny. Bezpośrednie ich wykorzystanie w rolnictwie jest ograniczone, zarówno ze względów sanitarnych (wysoka liczebność bakterii chorobotwórczych oraz jaj pasożytów), jak i ze względu na obecność wielu substancji toksycznych, do których należą także polichlorowane bifenyle. Istnieje wiele metod utylizacji tej kategorii odpadów Do najpopularniejszych technik należą, między innymi, fermentacja metanowa oraz kompostowanie. Pierwszym etapem utylizacji osadów ściekowych jest stabilizacja i higienizacja. W czasie higienizacji większość drobnoustrojów chorobotwórczych i jaj pasożytów ulega zniszczeniu. Problemem pozostają jednak nadal substancje toksyczne, takie jak metale ciężkie, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) czy polichlorowane bifenyle (PCBs). Wykorzystanie rolnicze ustabilizowanych osadów ściekowych ograniczone jest zatem zawartością określonych zanieczyszczeń. W krajach Unii Europejskiej określone są dopuszczalne stężenia m.in. metali ciężkich w osadach ściekowych, wykorzystywanych rolniczo. Powstała także zmiana dyrektywy unijnej 1986/278/EEC, uwzględniającej takie zanieczyszczenia jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne i polichlorowane bifenyle .
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Gospodarki Odpadami, tel. 094-34-78-571, e.mail: kazimierz.szymanski@tu.koszalin.pl
Kierownik tematu: prof. dr hab. Kazimierz Szymański

Obszar wyszukiwania:

Działalność statutowa

Dziedzina techniki:

Nauki techniczne

Dyscyplina naukowa: budownictwo

Temat:

Statyka i stateczność konstrukcji stalowych i konstrukcji cięgnowych
Słowa kluczowe: konstrukcje stalowe, konstrukcje cięgnowe, statyka, stateczność
Opis: Katedra Konstrukcji Metalowych Politechniki Koszalińskiej prowadzi prace naukowo-badawcze w następujących dziedzinach: statyka i stateczność konstrukcji cięgnowych ze szczególnym uwzględnieniem masztów z odciągami; statyka i stateczność konstrukcji stalowych ze szczególnym uwzględnieniem stateczności kratownic i dźwigarów łukowych; statyka i stateczność ram niestężonych, w tym ram z węzłami podatnymi. W wymienionych dziedzinach Katedra ma istotne osiągnięcia naukowe. Pracownicy Katedry są np. autorami czterech podręczników akademickich, które ukazały się w wydawnictwach krajowych i międzynarodowych, a także autorami ponad stu prac wydrukowanych na łamach krajowej i zagranicznej prasy naukowej i naukowo-technicznej. Za istotne osiągnięcia naukowe Katedry w dziedzinie konstrukcji cięgnowych należy uznać opracowanie metody analizy siatek cięgnowych bez wstępnego napięcia, tj. siatek początkowo geometrycznie zmiennych. Metoda ta polega na wprowadzeniu pewnego fikcyjnego przesztywnienia ustroju w postaci podpór sprężystych zakładanych w węzłach siatki cięgnowej. Odnośnie do stateczności kratownic to za istotne osiągnięcie pracowników Katedry można uznać określenie, na drodze teoretycznej i doświadczalnej, wartości obciążenia krytycznego z uwzględnieniem różnych rodzajów obciążenia i różnych warunków brzegowych. Wyniki tej analizy umożliwiają bardziej precyzyjne, w stosunku do zaleceń normowych, wyznaczenie długości wyboczeniowej ściskanych prętów kratownic. W zakresie badań stateczności dźwigarów łukowych Katedra ma duże osiągnięcia naukowe polegające na określeniu obciążenia krytycznego łuków parabolicznych współpracujących z wieszakami i ściągiem. Wykazano, że szczególnie korzystnie na wzrost obciążenia krytycznego łuku wpływa wypukły ku górze kształt ściągu. W dziedzinie analizy statyki i stateczności ram niestężonych o węzłach podatnych osiągnięcia pracowników Katedry polegają przede wszystkim na wykazaniu istotnego wpływu podatności stóp fundamentowych na wartość obciążenia krytycznego ramy.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Konstrukcji Metalowych, osoba do kontaktu: prof. Szymon Pałkowski, ul. Śniadeckich 2 p.505 bud. C, tel.094-34-78-579, e-mail: szp@wbiis.tu.koszalin.pl
Kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Szymon Pałkowski

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Popularne słowa kluczowe:

akumulatory, Al2O3, algorytmy genetyczne, analiza, analiza ekonomiczna, analiza ilościowa, analiza porównawcza, analiza sprawozdań finansowych, analizy fizykochemiczne, AOX, architektury równoległe, badania eksploatacyjne, badania materiałów, belka na podłożu nieliniowym, bioanalityka, biomasa, biomateriały; magnetoelektropolerowanie; warstwa wierzchnia, biosensory, BPM, budownictwo z materiałów naturalnych, budżetowanie działalności, c/a, CAD, CAE, chromatografia, chłodnictwo, ciągi komunikacyjne, cienkie warstwy, cloud computing, czynniki makroekonomiczne, czynniki mikroekonomiczne, czynniki rozwoju, decyzje operatywne i strategiczne, definicja podstawowych pojęć stosowanych w biznesie, dezintegracja materiałów, diagnostyka, DMO, dotacje, drgania, drgania mechaniczne, drogi, dwu-fazowe materiały kompozytowe, dynamika konstrukcji, dynamika podłoża, ekoanalityka, ekotoksykologia, elementy mocy, eliminacja drgań, energia, energooszczędność, erozja hydrostrumieniowa, etyka, etyka biznesu, etyka public relations, Euro2012, Europa, ferroelektryki, finansowanie przedsiębiorstw, fulereny, fundusze Unii Europejskiej, geometria ostrza, gleba, gospodarka, gospodarka osadowa, gospodarka turystyczna, GPS, grunty słabonośne, hałas., HPLC, hydroklasyfikacja, hydrostrumieniowa obróbka powierzchni, hydrostrumieniowe kształtowanie obiektów przestrzennych, instytucje lokalnych i regionalnych rynków pracy, instytucje wspierające, integracja, integracja rynków w Unii Europejskiej, ITIL, jakość powierzchni, jednostki samorządu terytorialnego, kapitał ludzki, karby, kawitacja, klimatyzacja, koagulacja, kompost z osadów ściekowych, kompozyt mineralny, kompozyty, komputerowe wspomaganie projektowania, komunikacja, konstrukcje budowlane, konstrukcje cięgnowe, konstrukcje geotechniczne, konstrukcje stalowe, konstrukcje z betonu, konstrukcje z drewna litego do 40m rozpiętości; korozyjność konstrukcji stalowych i żelbetowych, kontrola czynna, kora wtórna, kręgi, kropki kwantowe, kultura organizacyjna, marketing relacyjny, maszyna, maszyny i urządzenia energetyczne, materiały ceramiczne, małe przedsiębiorstwa, mechanika gruntów, mechanika zmęczenia, mechanizmy zniszczenia, mechatronika, media elektroniczne, metale ciężkie, metoda elementów brzegowych, metoda elementów skończonych, metody optyczne, metody PVD, mikroklimat, model symulacyjny, modele ekonometryczne, modele wektorowo-autoregresyjne, modele z dyskretną zmienną zależną, modelowanie, modelowanie procesów biznesowych, modelowanie systemów, modulatory hormonalne, monitoring, monitorowanie, myśl polityczna, nanocząsteczki metali, nanokompozyty, naprawa, narzędzia PCBN, nasypy, nawierzchnia gruntowa, nawożenie, nawozy mineralne, nowoczesne koncepcje, numeryczna symulacja obróbki wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną, obciążenia fiskalne, obróbka, obszary wiejskie, obsługa klienta, ochrona powierzchniowa, oczyszczanie ścieków, oczyszczanie wody, odnawialne źródła energii, odpadowe kruszywo drobnoziarniste, opakowania, optymalizacja, optymalizacja nieliniowa, optymalizacja obróbki wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną, organizacja, osoby niepełnosprawne, ośrodki przedsiębiorczości, oszczędzanie energii, otolity, pakowanie próżniowe, partnerstwo w gospodarce, PCB, PFRON, planowanie nieliniowe, podwójna warstwa elektryczna, podłoże gruntowe, pole akustyczne, pole elektromagnetyczne, polimery przewodzące, polityka społeczna, Pomorze Środkowe, potencjał, powiązanie procesów ekonomicznych, poziom wody gruntowej, półprzewodniki, PR, proces, procesory sygnałowe, procesy, procesy produkcyjne, prognozowanie, projektowanie, projektowanie układów, promienie twarde, propagacja zakłóceń hydrodynamicznych wzdłuż rurociągów, przedsiębiorczość, przedsiębiorczość akademicka, przedsiębiorstwo, przegroda budowlana, przemieszczające się obciążenie, przepięcia, przetwarzanie i analiza obrazu, przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów i dźwięku, przetwarzanie tworzyw sztucznych, przetworniki a/c, przewodzące polimery, przychody i koszty, public relations, punkty krytyczne skażeń mikrobiologicznych, rachunkowość językiem biznesu, recyklaty, regeneracja ścierniwa, regeneracja ziaren ściernych, region turystyczny, rekultywacja, RLC-metria, rośliny uprawne, rozdrabnianie ziaren ściernych, rozwinięcia falkowe, rozwój, rurociąg, ryby, rynek pracy, rynki finansowe, rządowe programy pomocnicze, SaaS, satelitarna technika laserowa, segmenty rynku, segregacja odpadów stałych, sektor MSP, sektor usług, siedziska, silnik, skaterometria laserowa, skład fazowy, SOA, sorpcja, spektroskopia fotoakustyczna, sposoby pomiaru wartości przedsiębiorstwa, SSE, stateczność, statyka, sterowanie, sterowanie z wykorzystaniem luminancji, sterydy, stopy procentowe, strategie konkurencyjności, struga wodno-ścierna, struktura, struktura geometryczna, struktura majątku, struktura źródeł finansowania, style i metody zarządzania przedsiębiorstwem, substancje organiczne, substancje tłuszczowe i olejowe, surowce rolno-spożywcze, surowiec, symulacja stanów przejściowych, synteza, system automatycznego sterowania, system dokształcania., system edukacji, system ekspertowy, system finansowania zatrudniania osób niepełnosprawnych, system zarządzania jakością, systemy energoelektroniczne, systemy informatyczne, szara strefa, szlifowanie, sztuczna inteligencja, technika laserowa, techniki separacji molekularnej, tempo wzrostu, TLC, transformacja fouriera, tworzenie gron przedsiębiorstw w aktywizacji rynków regionalnych, tworzywo pierwotne, uderzenia hydr, uderzenia hydrodynamiczne w rurociągach, układ dolotowy, układy reprogramowalne, uprawa, ustalanie wyniku działalności gospodarczej, usługi edukacyjne, usługi turystyczne, utylizacja pocisków artyleryjskich, wartość intelektualna, wartość przedsiębiorstwa, wartości niematerialne, wiek, wielomiany adomiana, wierzba energetyczna, woda gruntowa, współczynnik mocy, WWA, wyciągi roślinne, wymiana ciepła i masy w przegrodach budowlanych, wymienniki ciepła, wypłukiwanie materiałów wybuchowych, wysokociśnieniowa obróbka hydrostrumieniowa powierzchni, wysokociśnieniowa obróbka wodno-ścierna, wysokociśnieniowa struga hybrydowa, wysokociśnieniowa struga wodna, wysokociśnieniowa struga wodno-lodowa, wysokociśnieniowa struga wodno-ścierna, wysokociśnieniowa struga wody, wytrzymałość materiałów, wyważanie dynamiczne, wzmacnianie, wzmacnianie gruntów słabych, właściwości mechaniczne materiałów, właściwości tribologiczne, zafałszowania, Zakład Pracy Chronionej, zamykarka próżniowa, zanieczyszczenia, zanieczyszczenia mikrobiologiczne, zarządzanie, zarządzanie jakością, zarządzanie potencjałem organizacyjnym, zarządzanie projektami, zarządzanie techniką rolniczą;. uprawy ekologiczne; technika rolnicza; biologiczne środki ochrony roślin; uprawa ziemniaka jadalnego; biomasa na cele , zarządzanie wiedzą, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie zmianami, zatrudnianie osób niepełnosprawnych, zatrudnienie, zawiesinowa struga wodno-ścierna, zbrojenie rozproszone, zjawisko fotoakustyczne, zjawisko fotowoltaiczne, zużycie i trwałość narzędzi ściernych, zużycie ostrza, zużycie ziaren ściernych, żywność, żywotność i zdrowotność nasion, ZZL


partnerzy

Baza powstała w ramach projektu "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej".
Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (90%) oraz Politechnikę Koszalińską (10%)