wersja polska english version

Baza Zasobów Intelektualnych i Technologicznych Politechniki Koszalińskiej

 

Aktualny obszar wyszukiwania:

  • Laboratoria
lupa
Proszę określić sposób wyszukiwania
Słowa kluczowe Adresat oferty Opis
Kontakt Nazwa Zakres działalności
dziedzina techniki:

Wyniki wyszukiwania:

Obszar wyszukiwania:

Laboratoria

Dziedzina techniki:

Informatyka

Słowa kluczowe:

www, sieć komputerowa, system komputerowy, szkolenia
Adresat oferty: Szkolnictwo, firmy usługowe i handlowe
Opis: CIWEiI posiada cztery sale dydaktyczne wyposażone w stanowiska komputerowe (dwie sale po 20 stacji roboczych, jedna z 28 stacjami i jedna z 30). Na stacjach roboczych zainstalowano duży zasób oprogramowania (system operacyjny Windows XP i Linux), każda z sal posiada dostęp do sieci Internet o dużej przepustowości oraz możliwość wykorzystania rzutnika multimedialnego. Możliwe jest również wykorzystanie serwerów centrum – pocztowych, baz danych i plików. Laboratoria CIWEiI posiadają dedykowany urządzenia do budowy i pomiarów sieci komputerowej.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Elektroniki i Informatyki, Centrum Informatyczne Wydziału Elektroniki i Informatyki, mgr inż. Wojciech Sokołowski, sokol@man.koszalin.pl, ul. Śniadeckich2 pok. 2-5 bud.D, Koszalin, 094-36-79-581
Nazwa: Centrum Informatyczne Wydziału Elektroniki i Informatyki
Zakres działalności: Działalność dydaktyczna, usługi sieciowe i WWW

Obszar wyszukiwania:

Laboratoria

Dziedzina techniki:

Obróbka erozyjna

Słowa kluczowe:

technologie hydrostrumieniowe, cięcie materiałów, czyszczenie powierzchni, oczyszczanie rurociągów oraz budowlanych obiektów konstrukcyjnych, wypłukiwanie materiałów wybuchowych, kształtowania przestrzennego obiektów
Adresat oferty: Przemysł petrochemiczny, większość gałęzi przemysłu chemicznego, przemysł motoryzacyjny, przemysł tworzyw sztucznych, lotnictwo, kosmonautyka, medycyna, górnictwo węglowe i naftowe, przemysł budowlany wraz z techniką rozbiórkową, różnorodne przedsięwzięcia techniki morskiej i prac podwodnych.
Opis: Usługi naukowo-techniczne oferowane przez laboratorium z zakresu wysokociśnieniowej strugi wodnej stanowią bardzo atrakcyjną ofertę rynkową i przyczyniają się w znacznym stopniu do zwiększenia jego dostrzegalności zarówno w kraju jak i za granicą. Istotnym elementem rozwoju laboratorium badawczego jest wzmocnienie współpracy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, które wymagają wsparcia specjalistyczną wiedzą dotyczącą wysokociśnieniowej strugi wodnej.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Instytut Niekonwencjonalnych Technologii Hydrostrumieniowych, prof. dr hab. inż. Józef Borkowski, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, tel.094-34-78-294, fax 094-34-78-200, jozef.borkowski@tu.koszalin.pl
Nazwa: Laboratorium Technicznych Zastosowań Wysokociśnieniowej Strugi Wodnej
Zakres działalności: Utworzone lab. pozwala upowszechniać wysokociśnieniowe technologie hydrostrumieniowe wykorzystując oddziaływanie skoncentrowanej strugi wodnej jako medium obróbkowego. Łatwość zróżnicowania właściwości wysokociśnieniowej strugi wodnej stwarza możliwość wszechstronnego jej zastosowania od precyzyjnego przecinania materiałów jednorodnych i kompozytowych do wysokowydajnej obróbki różnego rodzaju powierzchni w tym burt statków, oczyszczania rurociągów.

Obszar wyszukiwania:

Laboratoria

Dziedzina techniki:

Automatyka

Słowa kluczowe:

sterowanie komputerowe, PLC, mikrokontrolery, sieci komputerowe, rozproszone systemy pomiarowe
Adresat oferty: Zakłady produkcyjne
Opis: Laboratorium Automatyki prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z zastosowaniem komputerowych systemów sterowania w przemyśle. Posiadamy doświadczenie związane z projektowaniem i wdrażaniem systemów sterowania komputerowego, programowania sterowników komputerowych PLC, projektowania dedykowanych sterowników opartych na procesorach 8, 16 i 32 bitowych, Wdrażania przewodowych i bezprzewodowych systemów transmisji danych.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Katedra Automatyki, ul. Racławicka 15; 75-620 Koszalin, prof.dr hab. Ewa Wachowicz tel. 094-34-78-239, ewa.wachowicz@tu.koszalin.pl
Nazwa: Komputerowe systemy automatyki
Zakres działalności: Wdrażanie i programowanie komputerowych systemów sterowania

Obszar wyszukiwania:

Laboratoria

Dziedzina techniki:

Automatyka

Słowa kluczowe:

sterowanie komputerowe, PLC, mikrokontrolery, sieci komputerowe, rozproszone systemy pomiarowe
Adresat oferty: Zakłady produkcyjne
Opis: Laboratoriuma Automatyki prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z zastosowaniem i projektowaniem układów pomiarowych oraz transmisją danych poprzez przewodowe i bezprzewodowe sieci komputerowe. Posiadamy doświadczenie związane z budowa autonomicznych i bezprzewodowy czujników wielkości fizycznych. Prowadzimy badania związane z pomiarem stężenia gazów oraz wilgotność ciał stałych z zastosowaniem metod elektrycznych i optycznych.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Katedra Automatyki, ul. Racławicka 15; 75-620 Koszalin, prof.dr hab. Ewa Wachowicz tel. 094-34-78-239, ewa.wachowicz@tu.koszalin.pl
Nazwa: Laboratorium Miernictwa przemysłowego
Zakres działalności: Wdrażanie i programowanie systemów monitorowania, projektowanie i budowa czujników wielkości fizycznych

Obszar wyszukiwania:

Laboratoria

Dziedzina techniki:

Inżynieria środowiska

Słowa kluczowe:

związki organiczne i mineralne
Adresat oferty: Przedsiębiorstwa gospodarki odpadami, wodociągi, oczyszczalnie ścieków, zakłady produkcyjne o profilu chemicznym
Opis: Laboratorium specjalizuje się w badaniach fizykochemicznych odpadów, wód i ścieków. W tym zakresie, oprócz podstawowych badań chemicznych, oznaczane są wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, polichlorowane bifenyle, środki ochrony roślin, metale ciężkie i alkaliczne, składniki nawozowe. Katedra jest w stanie opracowywać raporty oddziaływania na środowisko, operaty wodno-prawne, pozwolenia zintegrowane oraz projekty centralnego ogrzewania i odnawialnych źródeł energii, nadzory nad modernizacjami ścieków .
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Gospodarki Odpadami, tel. 094-34-78-571, e.mail: kazimierz.szymanski@tu.koszalin.pl
Nazwa: Laboratorium Katedry Gospodarki Odpadami
Zakres działalności: Badania składu fizykochemicznego odpadów, wód i ścieków

Obszar wyszukiwania:

Laboratoria

Dziedzina techniki:

Budownictwo

Słowa kluczowe:

badania wytrzymałościowe stali budowlanych
Adresat oferty: Instytucje państwowe i prywatne
Opis: Do zadań laboratorium należy wyznaczanie podstawowych charakterystyk mechanicznych stali budowlanych, takich jak: wytrzymałość na rozciąganie, granica plastyczności, twardość oraz udarność.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Konstrukcji Metalowych, osoba do kontaktu: dr inż. Jarosław Kołodziej, ul. Śniadeckich 2 p.503 bud.C, tel. 094-34-78-577, e-mail: kolodziej@wbiis.tu.koszalin.pl
Nazwa: Laboratorium Wytrzymałości Materiałów i konstrukcji Budowlanych
Zakres działalności: Badania wytrzymałościowe stali budowlanych

Obszar wyszukiwania:

Laboratoria

Dziedzina techniki:

Technologie materiałowe

Słowa kluczowe:

materiały polimerowe, właściwości użytkowe, budowa strukturalna, stopień krystaliczności, stopień degradacji, recykling, wytłaczanie ślimakowe
Adresat oferty: Przetwórstwo tworzyw polimerowych, produkcja opakowań z tworzyw polimerowych, recykling materiałów polimerowych;
Opis: Laboratorium zajmuje się badaniami oraz ekspertyzą z zakresu: identyfikacji tworzyw polimerowych, badania właściwości mechanicznych tworzyw polimerowych, badanie budowy strukturalnej materiałów polimerowych, badanie stopnia krystaliczności i degradacji tworzyw polimerowych, badanie kompatybilizacji materiałów niemieszalnych, badanie opakowań, recykling.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego, Laboratorium Badania Tworzyw Polimerowych i Opakowań, dr inż. Iwona Michalska-Pożoga, 75-620 Koszalin, ul. Racławicka 15-17 tel. 094-34-78-425 iwona.michalska-pozoga@tu.koszalin.pl
Nazwa: Laboratorium Badania Tworzyw Polimerowych i Opakowań
Zakres działalności: Przeprowadzanie badań właściwości użytkowych, określenie stopnia krystaliczności i budowy strukturalnej materiałów polimerowych pochodzenia pierwotnego i z recyklingu, badanie opakowań z tworzyw polimerowych, wykonywanie ekspertyz z tego zakresu.

Obszar wyszukiwania:

Laboratoria

Dziedzina techniki:

Technika cieplna

Słowa kluczowe:

wymienniki ciepła, chłodnictwo, klimatyzacja
Adresat oferty: Podmioty gospodarcze w branży ciepłowniczej, energetycznej, chłodniczej i klimatyzacyjnej
Opis: Laboratorium prowadzi badania eksploatacyjne maszyn i urządzeń energetycznych, w tym wymienników ciepła, pomp, sprężarek, wentylatorów. Prowadzone badania pozwalają wyznaczyć charakterystyki cieplno-przepływowe tych maszyn i urządzeń. Wyniki badań pozwalają na modernizację i wskazują nowe kierunki projektowania maszyn i urządzeń energetycznych.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, ul.Racławicka 15-17, Katedra Techniki Cieplnej i Chłodnictwa, tel. 094-34-78-420, fax 094-342-67-53 Kierownik laboratorium: dr inż. Waldemar Kuczyński waldemar.kuczynski@tu.koszalin.pl
Nazwa: Laboratorium Techniki Cieplnej i Chłodniczej
Zakres działalności: Badania cieplno – przepływowe maszyn i urządzeń energetycznych

Obszar wyszukiwania:

Laboratoria

Dziedzina techniki:

Budownictwo

Słowa kluczowe:

wytrzymałość materiałów, konstrukcje budowlane
Adresat oferty: Firmy i zakłady z dziedziny budownictwa i mechaniki
Opis: Laboratorium Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Budowlanych jest samodzielną jednostką Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej. Jego funkcjonowanie (z chwilą powstania Uczelni) opiera się na działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej i usługowej (dla osób prywatnych i podmiotów gospodarczych). Wykwalifikowana kadra i stosowne wyposażenie Laboratorium sprawiają, że prowadzone zajęcia, badania czy inne prace zlecone, realizowane są zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami związanymi.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Laboratorium Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Budowlanych, Koszalin, ul. Racławicka 15-17, blok E, tel. 094-34-78-382 , fax: 094-34-27-652; e-mail: lwmikb@wbiis.tu.koszalin.pl,
Nazwa: Laboratorium Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Budowlanych
Zakres działalności: Dydaktyczna, naukowo-badawcza i usługowa

Obszar wyszukiwania:

Laboratoria

Dziedzina techniki:

Geodezja inżynieryjna

Słowa kluczowe:

sprawdzenie, rektyfikacja, niwelator, teodolit, tachimetr, pionownik
Adresat oferty: Geodezja, budownictwo
Opis: Oferowane są usługi sprawdzenia i rektyfikacji geodezyjnego sprzętu pomiarowego (niwelatory, teodolity, tachimetry, pionowniki i inne) w oparciu o terenowe bazy testowe oraz stanowiska badawcze – kolimatory geodezyjne.
Kontakt: Politechnika Koszalińska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Geodezji, Laboratorium Geodezji, dr inż. Krzysztof Deska, Koszalin, ul. Śniadeckich 2, tel. 094-34-78-506, kdeska@wbiis.tu.koszalin.pl
Nazwa: Laboratorium Geodezji,i Katedry Geodezji, Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej
Zakres działalności: Sprawdzenie i rektyfikacja geodezyjnego sprzętu pomiarowego

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Popularne słowa kluczowe:

aktywność, akustyka pomieszczeń, analiza fizyko-chemiczna, analiza sensoryczna, badania, badania materiałów, badania szczegółowe struktury energetycznej półprzewodników, badania wytrzymałościowe stali budowlanych, bazy danych, budowa strukturalna, cechy fizykochemiczne, certyfikaty, charakterystyki prądowo-napięciowe, chemiczne i biologiczne wód i osadów dennych, chłodnictwo, cięcie materiałów, ciepło spalania, CSP, czyszczenie powierzchni, diagnostyka, diagnostyka pojazdów, diagnostyka procesu szlifowania, diagnostyka samochodowa, diagnostyka ściernic, dobór maszyn, drgania, drgania mechaniczne, DTM, eksploatacja, elektroforeza, elektrotechnika, elektrotechnika samochodowa, elementy mocy, eliminacja drgań, ELISA, energoelektronika, fizyczne właściwości gleby, fotoakustyka, fotogrametria, gazy spalinowe, GIS, gleba, harmonogramowanie, impedancja termiczna, impregnacja, internet, jakość powierzchni, klimatyzacja, konstrukcje budowlane, konstrukcje z betonu, kontrola niedestrukcyjna, kręgi, kształtowania przestrzennego obiektów, legalizacja narzędzi pomiarowych, manipulator, mapy cyfrowe, marszrutowanie, materiały budowlane, materiały polimerowe, metrologia, metrologia optyczna, metrologia powierzchni, mikroinżynieria, mikrokontrolery, mikroskop optyczny, nanoinżynieria, naprawa, niwelator, NMT, obliczenia numeryczne., obróbka korpusów (centra frezarskie), obróbka powierzchni, ocena maszyn do ochrony roślin pod kątem jakości wykonywanych zabiegów, ochrona powierzchniowa, oczyszczanie rurociągów oraz budowlanych obiektów konstrukcyjnych, odwrotne zjawisko piezoelektryczne, ortofotomapa, osady denne oraz osady ściekowe, otolity, panel operatorski, parametry fizyczne, parametry przewodności cieplnej, piekarnictwo, pionownik, plastyczne płynięcie materiałów kruchych, PLC, pojazdy samochodowe, polimery, pomiary struktury geometrycznej powierzchni, pomiary wielkości elektrycznych, pomiary współrzędnościowe, procesor sygnałowy, produkty rolno-spożywcze, programowanie, programowanie CNC, programowanie robotów przemysłowych, projektowanie, promienie twarde płetw, przepięcia, płytki PCB, recykling, regeneracja ściernic, rektyfikacja, reologia, robot przemysłowy, rośliny uprawne, rozproszone systemy pomiarowe, ścieki, ściernice, serwer, sieć komputerowa, sieci komputerowe, silniki spalinowe, skażenia mikrobiologiczne, skład chemiczny biomasy, sprawdzenie, sterowanie komputerowe, sterownik PLC, stopień degradacji, stopień krystaliczności, system komputerowy, system operacyjny, szkolenia, szlifowanie, szlifowanie ceramiki, szlifowanie materiałów ceramicznych, szlifowanie otwo- rów, szlifowanie powierzchni płaskich, szlifowanie powierzchni swobodnych, szlifowanie wałków, tachimetr, technologia uprawy roli, technologie hydrostrumieniowe, teledetekcja, teodolit, termowizja, transport, układy FPGA, wartość opałowa, wibroizolacja, wiek i tempo wzrostu długości i masy, wilgotność biomasy, woda, www, wyciągi roślinne, wymienniki ciepła, wypłukiwanie materiałów wybuchowych, wytrzymałość materiałów, wytłaczanie ślimakowe, wyważanie dynamiczne, wzmacnianie, właściwości użytkowe, zawartość popiołu, zdjęcia fotogrametryczne, zdrowotność, związki organiczne i mineralne


partnerzy

Baza powstała w ramach projektu "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej".
Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (90%) oraz Politechnikę Koszalińską (10%)